Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων Πολεμικής Αεροπορίας

Ανακοίνωση για τα ΗΕΕ

Υπογράφτηκαν από τον Υπουργό Άμυνας λόγω των εορτών 3 ΗΕΕ στο πολιτικό προσωπικό και 5 ΗΕΕ στο στρατιωτικό προσωπικό.

Εξαιρούνται και δεν συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις δικαιούχων στο Π. Π όσοι τελούν σε μακρά αναρρωτική άδεια, άδεια άνευ αποδοχών, εκπαιδευτική άδεια, άδεια κύησης, άδεια ανατροφής τέκνου, καθώς και το προσωπικό που έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων. Αναμένεται το έγγραφο για το συγκεκριμένο θέμα.